Trang chủ / Đấu thầu / THƯ MỜI KIỂM TRA HIỆN TRẠNG HƯ HỎNG VÀ BÁO GIÁ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG